- Troškovi

- Tehnički detalji

 Pogledaj

Kogeneracija - toplina i struja iz drvnih ostataka


Drvo je previše vrijedno da bi se spaljivalo !

Dozvolite me da predstavim tehnologije gasifikacije (isplinjavanja) koje su manje prisutne u svijetu, a efikasnije su nego poznatije klasične tehnologije.

Klasična tehnologija za dobivanje topline i električne energije ja bazirana na loženju drveta za dobivanju topline koja se koristi za pokretanje turbine koja na svojoj osovini ima generator za proizvodnju električne energije.

Kombinirani princip gasifikacije ili isplinjavanja za dobivanja topline i električne energije primijenjen u kogeneracijskom postrojenju ( wood-cogeneration plant) koristi drvo optimalno i čuva prirodne resurse! Srce kogeneracijskog sistema je efikasan, robustan toplotni i električni sistem koji koristi drvne ostatke ( wood chips) za proizvodnju plina ( wood-gas) u reformeru.

Wood gas se koristi u plinskom motoru koji na svojoj osovini ima asinhroni generator za proizvodnju električne energije.

Efikasnost sistema se vidi kod potrošnje 0,67 Kg drvenih ostataka na sat za proizvodnju 1kW električne energije.

Treba uzeti u obzir da je proizvodnja plina gotovo nezavisna od kvalitete drveta ( kora, okrajci… se koriste za wood chips), što bitno pojeftinjuje proizvodnju topline i el. energije.

Drvni ostaci kao sirovina za grijanje su 30% jeftiniji od plina, 50% od struje ili lož ulja, a istovremeno proizvedena električna energija se prodaje i isplaćuje investiciju !

Održavanje sustava je jednostavno pa se može raditi bez potrebe za expertom, ali se treba predvidjeti 20 minuta na dan za osnovno održavanje sustava. Koristeći wood-gas za proizvodnju električne i toplinske energije, možete biti nezavisni od elektro distribucije i kupovine plina.

 
Bio masa

Pogon na bio masuPrimjer sustava

od 200 kW - 1 MW

 pogledaj