Proizvodnja električne energije i topline koristeći hibridne solarne panele H-NRG

Tradicionalni fotonaponski sistemi su relativno neefikasni jer pretvaraju 15% sunčevog zračenja u električnu energiju.
Hibritdni panel ima bolju iskoristivost jer se hladi vodom koja istovremeno služi za kućanstvo.

priprema tople vode

Hibridni modul se spaja na centralni sustav , pa se time proizvodi 0.4Kwh tople vode po panelu, a to znači proizvodnju od 50Kwh na dan za 3KW sistem.

toplina + sanitarna voda

Kada se hibridni modul spoji na toplinsku pumpu, proizvodi struju, toplu vodu i toplinsku energiju za grijanje.
Proizvedena termalna energija je oko 0.6 KWh po panelu.

Hibridni sustavi
 natrag